NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Fotovoltaický systém zhodnotí Vaše peniaze. Investovať do fotovoltaických systémov se určite oplatí. Pri zvažovaní investovania sa hodnotí hlavne istota investície a doba jej návratnosti. Slnečná elektráreň nainštalovaná na Vašom dome, firme, či pozemku spĺňa dostatočne obe kritériá. Na návratnosť vlastnej investície do fotovoltaického systému budú mať vplyv aj nasledujúce faktory:

  • počet slnečných dní v danej lokalite,
  • celkové náklady na inštalovaný kWp,
  • a vo veľkej miere aj spôsob financovania systému.

Vyššia cena nemusí znamenať aj dlhšiu návratnost. Investor si musí uvedomiť, že vhodná kombinácia high-endových vysokoúčinných technológií v sinergii s vhodným vyprojektovaním systému znamená nižšie straty systému a následne vyšší výnos, nehovoriac o dlhodobej spoľahlivosti high-endových komponentov.

Fotovoltaický systém s nominálnym výkonom 1kWp je v našich podmienkach schopný vyrobiť okolo 1000kWh elektrickej energie za rok. Táto hodnota závisí na nadmorskej výške (každých 600m.n.m znamená nárast výkonu o cca 5%), na klimatických a poveternostných podmienkach v mieste inštalácie, keď výnos môže byť znižovaný inverziou, či častými hmlami a ďalej na geografickom umiestnení - čím viac na juh, tým väčší výnos z fotovoltaického systému. Pri deklarovanej účinnosti panelov a životnosti panelov min. 25 rokov, je kalkulovaná návratnosť investície do fotovoltaickej elektrárne v priemere 8-9 rokov, v závislosti od použitej technológie, lokality a formy externého financovania. Za predpokladu splnenia konkrétnych legislatívnych a technických podmienok, sú zákonom stanovené pevné výkupné ceny energie (Výkupná cena sa upravuje každoročne a môže byť valorizovaná úradom pre reguláciu sieťových odvetví) a súčasne je štátom garantovaný čas výkupu tejto energie na dobu minimálne 15 rokov.

Aktuálne výkupné ceny elektriny z FVE:
Aktuálny výnos ÚRSO účinný od 1.1.2012, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike stanovuje ceny elektrickej energie vyrobenej zo slnečnej energie na rok 2012 nasledovne.

Cena elektrickej energie vyrobená zo slnečnej energie je od januára 2012 definovaná sumou 194,54 EUR/MWh s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia do 100 kW. Táto cena platí pri predaji všetkej vyrobenej elektrickej energie . Ešte výhodnejšie je využívať tzv. zelený bonus.

Zelený bonus

Okamžitá vyrobená elektrická energia z fotovoltaických článkov sa spotrebuje čo môže viesť k úsporám až 150 € za MWh.( priemerná cena elektrickej energie ktorú nakupujete ) Z každej ušetrenej MWh, mimo ušetrených 150 € za MWh, dostanete doplatok za distribúciu 134 €  navyše. Za každú nadvyrobenú MWh elektrickej energie dostanete 194,5 €. To znamená , že keď všetku vyrobenú elektrickú enrgiu aj spotrebujete , Vaša reálna výkupná cena sa zvýši na 284 EUR/MWh ( 150+134=284 EUR/MWh ) Takýto systém pre domy a výrobné haly predstavuje najvýhodnejšiu cestu pre úspory a výhodnú investíciu.

Životnosť zariadenia = min. 25 rokov (po 25 rokoch systém dosahuje výkon 80%). Pri financovaní je možné použiť rôzne zdroje. Medzi najvýhodnejšie externé zdroje financovania môžeme zaradiť úvery od stavebných sporiteľní a hypotekárnych bánk. Samozrejme existuje celý rad dalších externých zdrojov - dôležité je vždy dôkladne zhodnotiť ich celkovú nákladovosť.

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené